قوانین و مقررات

قوانین و مقررات قاره پیما

نمونه قرارداد فروش بلیط قاره پیما

 

این قراردادمابین خانم/آقاي………………………………………فرزند…………………….به شماره شناسنامه……………..صادره از…………………
ساکن………………………………………………………………………………………………………………….تلفن منزل…………………………………..
شغل………………………….نشانی محل کار…………………………………………………………………….تلفن محل کار………………………………..
موبایل……………………………. نحوه آشنایی با آژانس ………………………..رایانامه (ایمیل) …………………………………………………………..
تاریخ میلادي تولد: ……………………… که دراین قراردادباعنوان مسافرشناخته می شودازیک طرف و دفترخدمات مسافرتی وجهانگردي

قاره پیما که دراین قراردادباعنوان آژانس شناخته می شودازطرف دیگرمنعقد می گردد.

تعداد …… فقره بلیت با پرواز …………….در مسیر………………………………………………… به تاریخ رفت(میلادي) …………….و تاریخ برگشت
(میلادي) …………….و ساعت پرواز به وقت محلی :ساعت رفت از مبدا ………… ساعت رفت ترانزیت ………..ساعت برگشت ازمقصد……….. ساعت
برگشت ترانزیت………… نام مسافر …………………………….تعداد همراهان …….. اسامی همراهان……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شرایط ، قوانین ومقرراتی که مسافرملزم به رعایت آنهاست.
1 -همراه داشتن گذرنامه اي با حداقل هفت ماه اعتبار از تاریخ برگشت ، الزامیست و کنترل درستی پاسپورت برعهده مسافر است.
2 -داشتن ویزاي معتبر براي استفاده از بلیت فوق برعهده مسافر است.
3-هیچ گونه تغییر نام ، اصلاح نام و یا جابجایی نام اشخاص امکان پذیر نیست .
4-بار مجاز همراه هر مسافر بر اساس بلیت صادره می باشد و مازاد بر آن اضافه بار محسوب و مبلغ آن توسط فرودگاه دریافت خواهد شد.
5 -پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
6 -به پرواز نرسیدن و نوشو شدن پرواز شامل جریمه و اختلاف نرخ کلاس پروازي می شود.
7 -مسئولیت خرید بلیت یک طرفه به عهده مسافر می باشد.
8 -از عکسبرداري از سفارتها و اماکن دولتی و نظامی و همچنین از همراه داشتن هر گونه قرص خواب آور ، مسکن ، آرام بخش و قرصهاي کدئین دار و
هرگونه مواد مخدر خودداري فرمایید . چون در صورت مشاهده حداقل مبلغ1500 دلار جریمه و زندان از جمله قوانین کشورها می باشد.
9 -مسافر هنگام ورود به مقصد باید مراقب درج مهر ورود و هنگام خروج نیز باید مراقب درج مهر خروج در گذرنامه خود و همراهانش باشد.
10-مسافر مجاز به ثبت نام یک درخواست از دو آژانس نمی باشد ، بدیهی است در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکل در این زمینه مسئولیت بر
عهده مسافر میباشد .
11 -درصورتیکه ویزاي شخص یا اشخاصی (حتی ازگروه) به هردلیلی رد (مرفوض) ویادیرترازموعدمقررتوسط اداره مهاجرت تحویل گردد ، هیچگونه
مسولیتی بر عهده آژانس نمیباشد و جرایم مربوطه برعهده مسافرمیباشد.
12 -درصورتیکه مسافربه هردلیلی ممنوع الخروج(از جمله مشکلات مالیاتی و یا مشکلات دیگر) ، ممنوع المسافرت در پروازهاي داراي ترانزیت باشد و
یا از ترانزیت ایشان به هر دلیلی جلوگیري گردد ، ممنوع الورود باشد و یا ازورود او وهمراهانش به هردلیلی به کشور مقصد جلوگیري بعمل آید
هیچگونه مسئولیتی متوجه آژانس نمی باشدو مسافرین ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی(خسارت ویاهزینه هاي احتمالی)می باشند.
13 -ویزا داراي مدت اعتبار مشخص براي ورود به کشور مقصد می باشد . همچنین پس از ورود به کشور مقصد فقط می توان مدت زمان مشخصی در
آن کشور ماند . بدیهی است در صورت تخلف از هریک از دو مورد فوق ، کلیه عواقب و هزینه هاي احتمالی به عهده مسافر خواهد بود.
14 -در صورتیکه پرواز توسط شرکت هواپیمایی به هر دلیلی کنسل شود و یا با تاخیر یا تعجیل صورت پذیرد ، مسئولیتی متوجه آژانس نمیباشد.
15 -قبل از صدور بلیت ، در صورت هر گونه تغییر در قیمت بلیت (حتی نوسانات نرخ ارز) مسافر ملزم به پرداخت ما به التفاوت قیمت بلیت میباشد.
16 -در صورت تغییر تاریخ ویا تغییر مسیر ، هر گونه اختلاف نرخ کلاس پروازي و جریمه بر اساس قوانین هواپیمایی و برعهده مسافر می باشد.
17 -توجه داشته باشید هرگونه تغییر تاریخ یاکنسلی باید تا72 ساعت کاري پیش از پرواز (هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت) صورت پذیرد .
18-آژانس در صورت عدم تسویه بلیت توسط مسافر، مجاز به ابطال پرواز مسافرین خواهد بود و کلیه هزینه هاي مربوطه به اضافه جرایم ابطال سفر
بر عهده مسافر خواهد بود.
19-بعد از صدور بلیت چنانچه مسافر قصد تغییر تاریخ یا تغییر مسیر (چه در رفت و چه برگشت) بلیت خود را داشته باشد موظف است اعتبار
پاسپورت و ویزاي خود را کنترل نماید . بدیهی است مسئولیت چک پاسپورت و ویزاي مناسب براي این تغییرات جدید بر عهده مسافر است .

20 -هرگونه درخواست صدور ، تغییر تاریخ ، تغییر مسیر و کنسلی بایستی به صورت کتبی (از طریق ایمیل ، پیامک ، فکس و یا سایر شبکه هاي
اجتماعی) اعلام شود و درخواست توسط کانتر فروشنده مربوطه اعلام وصول گردد. بدیهی است که صدور بلیت و یا هرگونه تغییر در بلیت بعد از
پرداخت هزینه هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
21 -در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردي که به نمایندگی از سوي مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به آژانس جهت
پیگیري ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به آژانس نمی باشند .
22 -مفاد این قرارداد بطور کامل توسط مسافر و یا نماینده ایشان مطالعه و امضاي آن به منزله موافقت با مفاد 22 گانه آن می باشد و حق هر گونه
ادعایی خارج از موارد این قرارداد را از خود و همراهان خود سلب می نماید . بدیهی است که مسئولیت کلیه عملکردهاي مسافر و همراهان مسافر با
شخص مسافر یا نماینده ایشان خواهد بود .
امضامسافر مهر ویا امضا آژانس

تلفن تماس : 02634252774 | 02633321642

موبایل : 09121931613 | 09021931613 | 09201931613

بستن