خانه / ویزا / قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور مونته نگرو

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور مونته نگرو

اطلاعات زیر تنها جهت راهنمایی می باشند و در حال حاضر قاره پیما در مورد اخذ ویزا هیچ فعالیتی ندارد لطفا سوالی در مورد اخذ ویزا کشورهای مختلف نفرمائید

اتباع ایرانی جهت سفر به مونته نگرو به ویزا نیاز ندارند و ویزا آنها در مرز ورودی به آنها داده می شود .

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور مونته نگرو

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور مونته نگرو