خانه / ویزا / قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور مونته نگرو

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور مونته نگرو

اتباع ایرانی جهت سفر به مونته نگرو به ویزا نیاز ندارند و ویزا آنها در مرز ورودی به آنها داده می شود .

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور مونته نگرو

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور مونته نگرو