خانه / ویزا / قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور ماکائو

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور ماکائو

اطلاعات زیر تنها جهت راهنمایی می باشند و در حال حاضر قاره پیما در مورد اخذ ویزا هیچ فعالیتی ندارد لطفا سوالی در مورد اخذ ویزا کشورهای مختلف نفرمائید

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور ماکائو به شرح زیر است :

اتباع ایرانی جهت ورود به ماکائو به ویزا نیاز ندارند و ویزا آنها در مرز ورودی صادر می شود .

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور ماکائو

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور ماکائو

 

توجه داشته باشید که ماکائو نیز مانند هنگ کنگ جدا از چین محاسبه می شود و نیاز به ویزا جداگانه دارند .