خانه / پروازهای پگاسوس / قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به بازل سوئیس

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به بازل سوئیس

یکی از بهترین و ارزان قیمت ترین گزینه ها برای مسافرت از تهران به بازل سوئیس و برگشت از بازل سوئیس به تهران پرواز با هواپیمایی پگاسوس ترکیه می باشد که در زیر قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به بازل سوئیس و ساعات حرکت این پروازها آمده است .

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به بازل سوئیس

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به بازل سوئیس

توجه داشته باشید هیچ پرواز مستقیمی از ایران به بازل سوئیس وجود ندارد و تمام پروازها با یک توقف می باشند .

 

هفته ای 9 پرواز رفت و 7 پرواز برگشت از تهران به بازل سوئیس و بازل سوئیس به تهران به وسیله هواپیمایی پگاسوس با یک توقف در فرودگاه صبیحا گوکچن ( SAW ) استانبول ترکیه وجود دارد که روزها و ساعات آن به شرح زیر است :

 

پروازهای رفت هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines از تهران ایران به بازل سویس :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از تهران و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز تهران به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به بازل سوئیس
شماره و مدت پرواز استانبول به بازل سوئیس
مدت زمان پرواز
شنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 50 دقیقه در استانبول

خروج : 11:00

ورود : 13:20

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 25 دقیقه
یک شنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 9 ساعت و 30 دقیقه در استانبول

خروج : 15:40

ورود : 17:50

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه  15 ساعت و 55 دقیقه  
یک شنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 50 دقیقه در استانبول

خروج : 11:00

ورود : 13:20

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه  11 ساعت و 25 دقیقه 
دو شنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 9 ساعت و 30 دقیقه در استانبول

خروج : 15:40

ورود : 17:50

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه  15 ساعت و 55 دقیقه  
دو شنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 50 دقیقه در استانبول

خروج : 11:00

ورود : 13:20

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه  11 ساعت و 25 دقیقه 
سه شنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 50 دقیقه در استانبول

خروج : 11:00

ورود : 13:20

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه  11 ساعت و 25 دقیقه 
چهارشنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 05:00

ورود : 06:45

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 11:00

ورود : 13:20

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه   10 ساعت و 50 دقیقه 
پنج شنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 50 دقیقه در استانبول

خروج : 11:00

ورود : 13:20

 شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 25 دقیقه 
پنج شنبه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  توقف 9 ساعت و 30 دقیقه در استانبول 

خروج : 15:40

ورود : 17:50

 شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 15 ساعت و 55 دقیقه 
جمعه تهران به بازل سوئیس

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 50 دقیقه در استانبول

خروج : 11:00

ورود : 13:20

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه  11 ساعت و 25 دقیقه 

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

 

پروازهای برگشت هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines از بازل سوئیس به تهران ایران :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از بازل سوئیس و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز بازل سوئیس به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به تهران
شماره و مدت پرواز استانبول به تهران
مدت زمان پرواز
شنبه بازل سوئیس به تهران

خروج : 14:00

ورود : 17:55

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 5 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 00 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 11 ساعت و 05 دقیقه
یک شنبه بازل سوئیس به تهران

خروج : 14:00

ورود : 17:55

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 5 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 00 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 11 ساعت و 05 دقیقه
دو شنبه بازل سوئیس به تهران

خروج : 14:00

ورود : 17:55

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 5 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 00 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 11 ساعت و 05 دقیقه
سه شنبه بازل سوئیس به تهران

خروج : 14:00

ورود : 17:55

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 5 ساعت و 05 دقیقه توقف 3 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 22:25

ورود : 03:05

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 35 دقیقه
چهارشنبه بازل سوئیس به تهران

خروج : 14:00

ورود : 17:55

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 5 ساعت و 05 دقیقه توقف 3 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 11 ساعت و 05 دقیقه
پنج شنبه بازل سوئیس به تهران

خروج : 14:00

ورود : 17:55

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 5 ساعت و 05 دقیقه توقف 3 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 11 ساعت و 05 دقیقه
جمعه بازل سوئیس به تهران

خروج : 14:00

ورود : 17:55

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 5 ساعت و 05 دقیقه توقف 3 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 11 ساعت و 05 دقیقه

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

 

قاره پیما نمایندگی رسمی هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در ایران می باشد و شما بوسیله قاره پیما امکان رزرو و خرید بلیط هواپیمایی پگاسوس در تمام مسیرها را به صورت اینترنتی و تلفنی و حضوری و ... را دارید .

 

در مورد قیمت بلیط پگاسوس

در مورد قیمت بلیط پگاسوس

قیمت بلیط هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در تاریخ ها و روزهای مختلف متفاوت می باشد لذا شما برای آگاهی از قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به بازل سوئیس می توانید با مراجعه به قسمت جستجو آنلاین سایت و یا با ارتباط با کارشناسان قاره پیما به وسیله مراجعه حضوری - ایمیل - تلفن و یا چت آنلاین سایت به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته از قیمت بلیط هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در تاریخ مورد نظر خود آگاه شده سپس در صورت نیاز اقدام به رزرو و خرید بلیط خود نمائید .

توجه فرمائید:

توجه فرمائید:

رزرو بلیط در سایت قاره پیما کاملا رایگان بوده و برای رزرو هیچ مبلغی از شما دریافت نمی شود.

بلیط خریداری شده شما توسط سایت قاره پیما بدون دریافت هیچ هزینه ای به تمام نقاط ایران ارسال می گردد.

شما با هر بار خرید از قاره پیما معادل 0.5% کل مبلغ خرید خود را برای خرید های بعدی تخفیف می گیرید.

2 نظر

  1. با سلام :
    در صورتیکه سوالی در مورد قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به بازل سوئیس و … دارید در این قسمت می توانید سوال خود را مطرح نمائید و کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن به سوالات شما در همین قسمت پاسخ خواهند داد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*